Kiến Thức

Có được xin lại đất đã góp vào hợp tác xã

Gia đình tôi có mảnh đất trong đó bao gồm cả ao, vườn, ruộng của cha ông để lại, sau đó đất được góp vào hợp tác xã nông nghiệp để thâm canh. Nay hợp tác xã nông nghiệp xã tôi không còn, vậy chúng tôi có xin lại được không?

Xem Thêm : 6 mô hình kinh doanh bất động sản thành công

UBND xã có được tự ý thu hồi và cấp cho người khác? Nếu được thì Luật
hợp tác xã và Luật hành chính có khác nhau? Quyền hạn của UBND xã, của
hợp tác xã và quyền hạn của người dân được thể hiện thế nào? (Kieu Huu
Phung)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời:

Bạn Đang Xem: Có được xin lại đất đã góp vào hợp tác xã

Về
vấn đề xử lý vốn góp của xã viên là giá trị quyền sử dụng
đất (QSDĐ) khi hợp tác xã giải thể thì Luật hợp tác xã cũng
quy định phải tuân theo pháp luật về đất đai, do đó không hề có
sự mâu thuẫn nào giữa hai luật về vấn đề này.

Theo quy định tại Điều 109 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày
29-1-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai thì khi hợp
tác xã giải thể, đất do xã viên góp quyền sử dụng vào hợp
tác xã thì quyền sử dụng đất là tài sản của hợp tác xã và
được xử lý theo điều lệ của hợp tác xã hoặc nghị quyết đại
hội xã viên. Nhà nước không thu hồi đất này.

Như vậy,
đất mà xã viên góp vào hợp tác xã sẽ được trả lại cho xã viên đã góp
hay chia cho các xã viên khác hay được dùng vào mục đích khác sẽ được
thực hiện dưa vào điều lệ của hợp tác xã hoặc nghị quyết của
đại hội xã viên. Nếu hợp tác xã không thực hiện đúng theo điều lệ
của hợp tác xã hoặc nghị quyết của đại hội xã viên mà giao
đất cho người khác thì xã viên có thể căn cứ theo văn bản này để đòi lại
QSDĐ đã được giao ch
o mình.

Trường hợp đất góp vào hợp
tác xã nông nghiệp theo quy định của điều lệ hợp tác xã nông
nghiệp bậc cao đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng
theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15-10-1993 thì theo quy
định của pháp luật đất đai, Nhà nước không thừa nhận việc
đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc
đòi lại đất (điểm c khoản 1 Điều 4 nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Bạn
cần lưu ý là Nhà nước không xem xét lại, không thừa nhận việc đòi lại
nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện
các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ
nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991 (Điều 1 nghị quyết số 23/ 2003/QH11 ngày
26-11-2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử
dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính
sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1-7-1991).

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Kiến Thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button